5/4
Jedovatý radon v domech může zabíjet

Jedovatý radon v domech může zabíjet

5. dubna 2016 v 22.15 , Domy

Kvůli nebezpečnému radonu zemře ročně v České republice až 900 lidí. Lidí v České republice, kteří zemřou kvůli tomuto radioaktivnímu plynu, je nejvíce na světě. Koncentrace zvýšeného množství radonu je problém zejména u starších budov.

Co je to radon?

Jedná se o radioaktivní plyn, který vzniká postupnou přeměnou uranu, jenž je v různých množstvích přítomen ve většině materiálů zemské kůry. Vzlínáním ze země se tento radioaktivní plyn dostává do staveb, kde se následně hromadí a váže na částečky prachu. Radon se poté sám přeměňuje na další radioaktivní prvky, například izotopy polonia, olova a bizmutu, které se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je.

Život v radonovém záření

Česká republika patří v globálním měřítku k lokalitám s nejvyšší koncentrací uranových rud v geologickém podloží. Z tohoto důvodu najdeme na území České republiky rozsáhlá území se zvýšeným výskytem vyvěrajícího radonu. Ve zbytku Evropy jsou nanejvýš na polovině hodnot, jakých dosahuje Česká republika.

Studio WHO navíc ukázala, že jde o druhou nejčastější příčinu vzniku rakoviny plic, ihned po kouření. V České republice na ni zemře až 900 lidí ročně. Hlavním problémem je, že radon není vidět ani cítit. Jde o plyn, který vzniká pod zemí přeměnou uranu a na vzduchu se poté rozptýlí. Bohužel nechráněné domy ho naopak zadržují.

Jak odhalit nebezpečný radon u vás doma?

Nejlepší a nejjednodušším způsobem, jak odhalit nebezpečný radon ve vaší domácnosti, je pozvat si odborníky a nechat si tento radioaktivní plyn přeměřit. Aby vám bylo měření radonu uznáno stavebním úřadem, musí být provedeno firmou, která má povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Toto povolení zaručuje, že se měření provádí příslušnými přístroji, schváleným postupem a výsledky měření radonu jsou správně interpretovány.

Měření radonu

Měření radonu na vašem pozemku nebo ve vašem domě se provádí odběrem půdního vzduchu z pozemku. Vzduch je přenesen do odběrných komor a následně je v laboratořích přeměřen. Zároveň jsou odebírány vzorky půdy z vrtaných či kopaných sond. Doba měření radonu na pozemku trvá cca 1 hodinu práce. Koncentraci radonu si můžete nechat zdarma změřit v rámci Radonového programu ČR.

Měření radonu se rozlišuje podle doby měření na krátkodobé a dlouhodobé měření.

  1. Krátkodobé měření většinou probíhá kolem jednoho týdne. Po interiéru se rozmístí detektory, které budou měřit průměrnou koncentraci radonu.
  2. Lepší výsledky ovšem poskytuje delší měření. Dlouhodobé měření může být měsíční, ale také roční. Probíhá stejně, jako u krátkodobého. Po interiéru jsou rozmístěny detektory.

Obsah radonu ve stavbách se měří tzv. dozimetry. Jedná se o radiometr pracující na principu změn látky v něm obsazené. Výše radonu je udávána v Becquerelech na metr krychlový, tedy v Bq/m3.

  • Hodnoty do 200 Bq/m3 – normální hodnoty
  • Hodnoty do 1000 Bq/m3 – u těchto hodnot je třeba zvážit sanaci
  • Hodnoty nad 1000 Bq/m3 – zvýšené hodnoty u nich je sanace nutná

Pokud měření na vašem pozemku nebo uvnitř rodinného domu nedopadlo dobře, pak doporučujeme protiradonová opatření, která zamezí pronikání radonu do vašeho bydlení.

Za informace děkujeme společnosti RADON STAV s.r.o. – měření radonu Praha

HOMEMAG je magazín o trendy bydlení, moderním nábytku a designu.

RSS